اعضای هیئت مدیره:

1- آقای شاه محمد

2- آقای سعید حسین زاده مقدم

3- آقای سید محمد میری

4- آقای محمدعلی نصرالهی

5- آقای مصطفی نصرالهی

6- آقای مهدی نصرالهی

7- آقای داود قوی پنجه

8- آقای محمدحسن محمدی

9- آقای جواد خاشاک نژاد

10- آقای آیدین تقتمیش

11- آقای محمود بناء کرمانی

 

بازرس اصلی:

آقای محمد ابراهیم ویرانی

بازرس علی البدل:

آقای مسعود ابراهیمی مقدم