تلفن تماس: 05133925500
کد پستی: 9163919133
آدرس: ابتدای جاده قدیم نیشابور جاده سردخانه پایانه بزرگ بار سالن شماره 2 غرفه 17

ایمیل : info@salehtarabar.ir