صالح ترابر شرق

feature one

عضویت های شرکت

عضو انجمن صنفي كارفرمايان شركتها و مؤسسات حمل و نقل داخلي كالاي مشهد و حومه عضو اتحاديه شركت هاي حمل و نقل استان خراسان رضوي

feature two

خدمات

اعزام نسبي بازرس مجرب توسط شركت در هنگام بارگيري و نظارت بر نحوه عملكرد رانندگان و طرز برخورد آنان در كارخانجات طرف قرارداد

feature three

درباره ما

شركت حمل و نقل داخلي صالح ترابر شرق به شماره ثبت ۲۱۴۴۰ آماده عقد قرارداد با کلیه شرکت ها می باشد